You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Rechten en plichten van huurder en verhuurder

[OMGEVORMD][WEBINAR] Rechten en plichten van huurder en verhuurder

Webinar
24-02-2021

Rechten en plichten van huurder en verhuurder (3u)


Door het sluiten van een huurovereenkomst worden de verhuurder en de huurder met elkaar verbonden gedurende een bepaalde periode. Beide partijen hebben tegenover elkaar bepaalde rechten maar ook plichten die geëerbiedigd moeten worden.

 

Als makelaar krijgt u wellicht heel vaak vragen van uw huurders en verhuurders over wie nu de kosten van welke herstellingen voor zijn rekening moet nemen, wie welke keuringen moet laten uitvoeren, …. Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens deze opleiding.

 

De rechten en verplichtingen van de huurder en verhuurder kunnen grotendeels worden opgesplitst tussen enerzijds deze met betrekking tot het behoud van de toestand van het gehuurde goed en anderzijds met betrekking tot het financiële gevolgen van de huurovereenkomst. 

 

Deze opleiding zal inzichten geven in de verschillende rechten en verplichtingen van de huurder en verhuurder, zowel voor aanvang van de huurovereenkomst, tijdens de huurovereenkomst als bij het einde van de huurovereenkomst. Ook zal kort worden stilgestaan bij het verloop van de procedures bij de Vrederechter. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het Vlaamse Woninghuurdecreet als met de vroegere regelgeving die nog van toepassing is op de oudere huurcontracten.

 

Komen o.a. aan bod:

  • verplichting tot herstel/onderhoud van beide partijen
  • verplichting tot gebruik als goed huisvader – plaatsbeschrijving – huurschade
  • verplichting tot verzekeren rustig genot – mogelijkheid tot bezoek – nemen van foto’s n.a.v. einde huur
  • het lot van door de huurder uitgevoerde werken
  • financiële aspecten huurovereenkomst + huurwaarborg en andere zekerheden
  • wat ingeval van faillissement, vereffening, collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie van de huurder?
  • wat bij wanbetaling/huurschade (procedure Vrederechter)


Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
24-02-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Merel Huybrechts