You are here

EINDEJAARSPREMIE - GELIJKSTELLIING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

In de nieuwste cao “eindejaarspremies” is uitdrukkelijk voorzien dat periodes van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie. Dit betekent dat voor die periodes een eindejaarspremie zal toegekend worden, alsof de betreffende werknemers gewoon aan de slag waren op dat moment, en dit om het verlies aan koopkracht zoveel mogelijk te beperken. 

 

Om de financiële last van deze gelijkstellingen voor de bedrijven te beperken, hebben de sociale partners beslist dat in 2020 deze gelijkstellingen door het Sociaal Fonds zullen gefinancierd worden: onmiddellijk bij uitbetaling voor de arbeiders en via een terugbetaling van de bedragen voor de bedienden. 

Wij hebben hebben intussen aan alle werkgevers met actieve bedienden in dienst een schrijven gericht met de instructies en de nodige gepersonaliseerde documenten om deze kost bij het fonds terug te vorderen. 

Tegen 15 januari zullen de instructies ook op de website gepubliceerd worden en zal een generieke versie van het aanvraagdocument gedownload kunnen worden. We kunnen u ook – mocht u dat schrijven niet ontvangen hebben - op eenvoudig verzoek [premies@sf323.be] de documenten nogmaals nasturen. Al wat we in dat geval nodig hebben is he KBO-nummer van het bedrijf, en het correspondentie-adres indien dat verschilt van het adres van de zetel. 

Let wel: het verzamelen van alle gegevens zal de nodige tijd in beslag nemen, en we voorzien ten vroegste eind januari met de verwerking te kunnen beginnen.