You are here

Opleiding - opleidingsbudget voor werknemers

Omdat ons eigen aanbod nooit voor 100% behoefte dekkend kan zijn, wordt voor alle werknemers in de sector nog een vormingsbudget voorzien. Dit vormingsbudget is samengesteld uit het persoonlijk leerkrediet (een budget van 250 € per persoon en per kalenderjaar) en uit één gratis langlopende vastgoedopleiding bij SYNTRA per persoon en per cursusjaar).

PLK (Persoonlijk leerkrediet)

Omdat het eigen opleidingsaanbod van het Sociaal Fonds voor de vastgoedsector, gecombineerd met de langlopende vastgoedopleidingen bij SYNTRA niet alle opleidingsbehoeften kan dekken, wordt er voor alle werknemers uit PC 323 ook nog een persoonlijk leerkrediet van 250 € per jaar voorzien. Met dit leerkrediet kunnen andere opleidingen bekostigd worden. 

Het bedrag van het leerkrediet

Het persoonlijk leerkrediet bedraagt 250 € per kalenderjaar en per persoon. Budgetten zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar en betaalde BTW kan niet terugbetaald worden.

Voorwaarden om het persoonlijk leerkrediet te gebruiken.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moeten opleidingen op voorhand goedgekeurd worden door de sectorconsulenten. Zij zullen bij hun beoordeling rekening houden met de pertinentie van de opleiding. Deze moeten ofwel 'business related' zijn, ofwel algemeen vormend (ter ontwikkeling van persoonlijke of algemene competenties). U zal dus bij het aanvragen van een goedkeuring de korte inhoud van de opleiding moeten meedelen. 

Procedure voor terugbetaling 

U bezorgt na goedkeuring van de opleiding het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier samen de nodige stukken (inschrijvingsbewijs en/of factuur waarop de naam van de deelnemer vermeld staat en betalingsbewijs) aan het Sociaal Fonds. Voor opleidingen die van ambtswege goedgekeurd zijn (Bijv. Century 21 Academy, bijscholingen in vastgoed georganiseerd door hogescholen en universiteiten, opleiding voor sectorspecifieke softwarepakketten en de gecertificeerde bijscholingen van SYNTRA) kunt u meteen (binnen de drie maand) het ingevulde aanvraagformulier samen met de bewijsstukken aan het Sociaal Fonds bezorgen. Het leerkrediet wordt enkel betaald bij overhandiging van voldane facturen.

 Tijdstip van terugbetaling

De leerkredieten worden terugbetaald op het eind van maand volgend op het kwartaal waarin de aanvraag ingediend werd: dus eind april, eind juli, eind oktober en eind januari

Het leerkrediet is in geen enkel geval overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar of naar een ander persoon. Dubbelfinanciering van gesubsidieerde opleidingen (opleidingscheques of KMO portefeuille) is uitgesloten en aftrekbare BTW wordt niet terugbetaald.

SYNTRA Opleidingen

De langlopende vastgoedopleidingen bij SYNTRA komen in nauwe samenwerking met de sector tot stand. Ze zijn immers een belangrijk toeleidingskanaal.
Maar er is meer. Voor alle werknemers die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met een bedrijf dat onder het bevoegdheidsgebied van PC 323 valt, worden deze langlopende opleidingen integraal gefinancierd. De werknemer of werkgever die één van de langlopende vastgoedopleidingen bij SYNTRA betaald hebben, kunnen bij het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector een terugbetaling van het inschrijvingsgeld van één dergelijke langlopende opleiding per kalenderjaar vragen.

Terugbetaling: Welke SYNTRA opleidingen en voor wie?

Alle langlopende vastgoedopleiding op alle SYNTRA campussen komen in aanmerking voor terugbetaling. Concreet zijn dat de ondernemersopleidingen Vastgoedmakelaar, Vastgoedpromotor, Vastgoedexpert en Administratief Vastgoedbediende en de gecertificeerde bijscholing Vastgoedbeheerder. Alle werknemers actief in de sector (PC 323) kunnen terugbetaling krijgen. 

Het bedrag van de terugbetaling

De prijzen van de opleidingen kunnen variëren in functie van de plaats waar de opleiding gevolgd wordt. Toch wordt het bedrag van de opleiding zoals vermeld op de factuur integraal* terugbetaald. Cursusmateriaal dat apart gefactureerd wordt of bijkomende kosten echter worden niet terugbetaald. 

Het tijdstip van terugbetaling

Werknemers die actief waren in sector voor 1 juli van het lopende jaar kunnen rekenen op een terugbetaling in de maand februari. Voor wie daarna in dienst kwam bestaat de kans dat de betaling op zich laat wachten tot in juni. De reden hiervoor is dat betalingen niet kunnen gedaan worden zolang de activiteit in de sector kan aangetoond worden in de RSZ aangiftes, en deze worden soms met vertraging aan ons overgemaakt. Vandaar. 

Te volgen procedure:

Wie aanspraak kan maken op terugbetaling stuurt het correct en volledig ingevulde terugbetalingsformulier met een kopie van de factuur en een betalingsbewijs naar ondernemersopleiding@sf323.be. Volg aandachtig de instructies op de eerste pagina van het formulier.

Aanvragen moeten ingediend worden binnen de drie maand na het begin van het schooljaar waarop de factuur betrekking heeft!

* Wij gaan er van uit dat wie de terugbetaling aanvraagt, effectief degene is die de factuur heeft betaald, en er wordt enkel terugbetaald voor het lopende cursusjaar. Dubbelfinanciering van gesubsidieerde inschrijvingen (opleidingscheques of KMO portefeuille) is uitgesloten.

Belangrijk: deze SYNTRA opleidingen vallen buiten het persoonlijke leerkrediet van 250 € per jaar.