You are here

Paritair Comité 323

Een "paritair comité"

Binnen het Belgische sociaal overlegmodel kunnen “paritaire comités” als overlegcellen omschreven worden. Deze zijn opgericht op basis van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. De comités, die voorgezeten worden door een ambtenaar van de NAR, een sociaal bemiddelaar, zijn paritair samengesteld en worden voor de meeste bedrijfstakken opgericht en hebben als opdracht :

  • het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
  • het voorkomen of bijleggen van sociale conflicten
  • het adviseren van de Regering, de Nationale Arbeidsraad of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De partijen die zetelen in een paritair comité zijn – aan werknemerszijde – altijd de drie erkende vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB). Aan werkgeverszijde moeten de vertegenwoordigers lid zijn van een professionele werkgeversorganisatie zijn die bij koninklijk besluit als representatief is verklaard in een welbepaalde bedrijfstak, dit op advies van de Nationale Arbeidsraad. Of ze moeten lid zijn van een erkende nationale interprofessionele of professionele organisatie in overeenstemming met de wetgeving betreffende de middenstand. De organisaties die de werkgevers vertegenwoordigen binnen PC 323 zijn CIB België, UIB en AES. Om de vier jaar wordt voor elk paritair comité en subcomité een oproep tot de kandidaat-representatieve organisaties bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het bevoegdheidsgebied van een PC?

Omdat paritaire comités per bedrijfstak opgericht worden is het ook logisch dat hun bevoegdheid zich beperkt tot die bedrijfstak. Het bevoegdheidsgebied wordt dan ook nauwkeurig omschreven als een PC opgericht wordt, en telkens als er wijzigingen in aangebracht worden. De hoofdactiviteit van de werkgevers is het belangrijkste criterium voor het bepalen of een bedrijf al dan niet tot het bevoegdheidsgebied van een PC behoort. De administratieve interpretaties van de FOD Werk zijn bij twijfel een eerste aanwijzing. Ook de Algemene Directie kan een advies verlenen maar in geval van geschil kan enkel de rechter beslissen. PC 323 richtte zich bij oprichting (KB 01/06/1978) enkel tot de huisbewaarders. Dit werd in 2001 uitgebreid tot het Beheer van gebouwen (vastgoedbeheerders, syndici en hun personeel ) (KB 29/04/2001). In 2004 werden daar nog de dienstboden aan toegevoegd (KB 04/03/2004). Men zal echter opmerken dat de meeste van de CAO’s niet op de dienstboden van toepassing zijn. In mei 2008 (KB 27/05/2008) werd het bevoegdheidsgebied uitgebreid tot de hele vastgoedsector en kreeg het PC 323 als nieuwe naam “het paritair comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden”.

PC 323: op wie van toepassing?

Het bevoegdheidsdomein wordt sedert 27/05/2008 als volgt omschreven:

PC 323 is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, waarvan de ondernemingsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit één of meer van volgende activiteiten:
1. het beheer van een vereniging van mede-eigenaars;
2. het beheer van eigen onroerend vermogen, ander dan in mede-eigendom;
3. de activiteit van syndici van verenigingen van mede-eigenaars, van rentmeesters van onroerende goederen of van bemiddelaars met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, erkend als vastgoedmakelaars door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

Het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden is eveneens bevoegd voor de dienstboden en voor de werkgevers die uitsluitend of hoofdzakelijk dienstboden tewerkstellen. Onder dienstbode wordt verstaan iedere werknemer die in het raam van een arbeidsovereenkomst voor dienstboden is tewerkgesteld.

Het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden is niet bevoegd voor:
1. de werklieden die werken uitvoeren die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;
2. de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

(Bron: FOD WASO)

Sectorale akkoorden: CAO's

Eén van de opdrachten van de paritaire comités is het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op sectoraal niveau. Deze CAO’s hebben veelal te maken met arbeidsvoorwaarden, lonen, extralegale voordelen en dies meer. Ze kunnen de algemene CAO’s van de NAR aanvullen, maar alle bepalingen in strijd met die van een hoger rechtsniveau zijn ongeldig. Alle geldende CAO’s die in PC 323 afgesloten werden zijn te consulteren in de rubriek CAO’s.