Loopbaanbegeleiding

Onder loopbaanbegeleiding verstaan we : het geheel van adviezen en diensten dat er op gericht is een werknemer of een groep van werknemers op vraag (…) de werkgever te begeleiden met het oog op het benutten van de op professioneel vlak bestaande doorgroeimogelijkheden in de onderneming.(CAO van 2 april 2009). Het gaat hem om een twee-klanten-benadering, waarbij de dienstverlening zich zowel naar de werknemers als naar de werkgevers richt. Het uiteindelijke doel is een optimaal functioneren. De begeleiding wordt gedaan door een onafhankelijke coach, en de kostprijs is volledig ten laste van het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector.

Terwijl opleiding meer gericht is op het verwerven van technische competenties (kennis en vaardigheden), is loopbaanbegeleiding eerder gericht op het verwerven van arbeidsattitudes die door de werkgever verwacht worden. Opleiding is een groepsgebeuren en baseert zich op groepsdynamica, coaching is gericht op een individuele en integrale aanpak. Loopbaanbegeleiding is een werkplekgebeuren, speelt in op de realiteit en heeft een directe aanpak. 

Enkele voorbeelden van situaties waarbij de hulp van een coach welkom kan zijn:

  • een werknemer met symptomen van burn-out begeleiden 
  • bijsturen van sub-optimaal functionneren (ten aanzien van de functie of ten aanzien van het team)
  • voorbereiden van of begeleiden bij een promotie 

Hoe verloopt een loopbaanbegeleiding? Het vijfstappenplan.

Stap één: een verkennend gesprek met werkgever en werknemer afzonderlijk.

In dit gesprek wordt bij zowel de werkgever als de werknemer gepeild naar wat de verwachtingen zijn ten opzichte van de functie en zijn ervaringen tot nu toe. De benodigde competenties voor de functie worden aan de hand van het functieprofiel besproken met de werkgever. Met de werknemer wordt  gepeild in welke mate hij zichzelf inschat .
Verder wordt gepeild naar de verwachtingen en de vragen die werknemer en werkgever hebben bij de loopbaanbegeleiding. 

Stap twee: de omgevingsanalyse.

Door de vergaarde informatie en observaties op de werkvloer, vormt de loopbaancoach zich een beeld van de bedrijfscultuur, de sfeer, de afspraken en huisregels. Hij analyseert mogelijkheden en knelpunten aan de hand van een SWOT-analyse.

Stap drie: gezamenlijk gesprek met de werknemer en de werkgever

Hierbij wordt de inhoud van het coachingstraject vastgelegd in een persoonlijk actieplan. 

Stap vier: de coachinggesprekken en opvolgingsgesprekken

De coachinggesprekken met de werknemer en de feedbackgesprekken met de werkgever gaan in op de behoeften, verwachtingen en kwaliteiten van de werknemer enerzijds, en op de functievereisten en verwachtingen van de werkgever anderzijds. De duur en de frequentie van deze gesprekken hangen af van de concrete situatie.

Stap vijf: het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Op het einde van elk traject wordt er een uitgewerkt persoonlijk ontwikkelingsplan en evaluatie- en afsluitingsmoment voorzien. Er wordt bekeken welke evolutie er is doorlopen, en hoe een positieve trend kan voortgezet worden.

S.M.A.R.T.

De loopbaanbegeleiding die SF 323 aanbiedt werkt doelgericht.
De resultaten moeten Specifiek - Meetbaar – Actiegericht – Realistisch - Tijdsgebonden zijn.

Een loopbaancoaching duurt gemiddeld 20 uur, en wordt afgerond in een periode van maximaal 6 maand.

Interesse?

Omdat loopbaanbegeleiding altijd maatwerk is, maakt u hiervoor meteen een afspraak met één van de sectorconsulenten.