You are here

SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) - Praktisch

Het principe:

Het Sociaal Fonds is geen derde betaler voor het SWT. De werkgever of zijn sociaal secretariaat of de vakbond regelt zelf de afhandeling van het brugpensioen samen met de ontslagen werknemer (formulieren C17 kunnen dus niet door het fonds afgeleverd worden). De werkgever zorgt daarna zelf voor de loonadministratie, de aangiftes en de betaling van de aanvullende vergoedingen en bijdragen voor RSZ in het kader van het SWT, en het Sociaal Fonds betaalt de betaalde toeslagen en bijdragen aan de werkgever terug. De erelonen die aangerekend worden voor geleverde prestaties in het kader van de loonadministratie blijven ten laste van de werkgever. 

Om te garanderen dat het nodige budget kan voorzien worden voor terugbetaling gedurende de volledige duur van het SWT moeten aanvragen ingediend worden voor het SWT ingaat.

Een aanvraag indienen: hoe en wanneer? 

Bezorg volgende gegevens aan het Sociaal Fonds vóór het SWT ingaat: 
•    persoonsgegevens van de betreffende werknemer
•    datum van indiensttreding en voorziene datum van ingang van het brugpensioen
•    de voorziene pensioendatum
•    het voorziene bedrag van de bedrijfstoeslag  (voor de eerste maand)
•    het voorziene bedrag van de patronale RSZ bijdrage (voor de eerste maand)
•    het rekeningnummer van de werkgever voor terugbetaling

Welke stelsel kunnen worden gefinancierd door het Sociaal Fonds? 

SWT is een complexe materie, met veel verschillende stelsel die elk hun eigen regels en uitzonderingen hebben. Voor details daarover verwijzen we naar de RVA. 
De cao van 21 juni 2017 voorziet voor volgende stelsels in een terugbetaling door het Sociaal Fonds : SWT vanaf 58 jaar (voor kalenderjaar 2017) en vanaf 59 jaar (vanaf kalenderjaar 2018)  bij lange loopbaan (40 jaar), lichamelijke problemen, nachtarbeid (20 jaar) en zwaar beroep: in deze gevallen kunnen , mits tijdige aanvraag en mits een ononderbroken tewerkstelling in de sector van 5 jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag, de kosten gedragen worden door het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector.
De cao van 19 september 2017 maakt dit ook mogleijk voor SWT's op 62 jaar waarvoor de opzeg betekend werd tussen 1/1/2017 en 31/12/2018. De volledige tekst van de cao's is te vinden in de afdeling cao's van de website

Goedkeuring van het dossier en terugbetalingen

Ingediende dossiers worden geagendeerd op de eerstkomende Raad van Bestuur. De datum waarop goedkeuring verwacht kan worden, wordt meegedeeld op het moment dat een aanvraag wordt ingediend.
Eens een dossier goedgekeurd wordt de werkgever daarvan op de hoogte gebracht, en krijgt hij de garantie dat het brugpensioen tot aan de pensioenleeftijd van de werknemer terugbetaald zal worden. Het fonds voorziet per dossier de nodige reserves. 
De werkgever ontvangt terugbetalingsformulieren die op het eind van elk kwartaal aan het Sociaal Fonds moeten overgemaakt worden, samen met een kopie van de loonfiche van de laatste maand van het kwartaal in kwestie. 

Voor verdere vragen en informatie neemt u best contact op met het secretariaat op het nummer 09 371 41 37 of via mail : info@sf323.be