You are here

Outplacement - praktisch

Verplicht outplacement. 

Een werkgever die op het Sociaal Fonds een beroep wenst te doen om een verplichte outplacementbegeleiding aan te bieden aan een ontslagen werknemer kan dit doen in volgende gevallen (1) ontslag van werknemer die ouder is dan 45, zowel bij een verbreking als bij een gepresteerde vooropzeg; (2) ontslag van een werknemer wiens opzegtermijn 30 weken bedraagt, en die de opzegtermijn presteert; en (3) bij ontslag uit medische overmacht. De aanvraag wordt gedaan met met het formulier dat u hier kunt downloaden. 
Door de stappen hieronder correct te volgen voldoet de werkgever aan alle wettelijke verplichtingen. U gaat als volgt te werk:

  • Deel 1 (informatiefiche werkgever) van het formulier vult u volledig in en stuurt het naar het Sociaal Fonds, per fax of per mail naar het opgegeven faxnummer of e-mailadres. Zolang dit volledig ingevulde formulier niet in ons bezit is, kan er geen dossier opgestart worden.
  • Deel 2 (brief aan de werknemer) van het formulier dateert u en ondertekent u op de daartoe voorziene plaatsen, en bezorgt u aan de ontslagen werkgever per aangetekend schrijven, of eigenhandig. In dit laatste geval vraagt u te tekenen voor ontvangst. U zorgt ervoor dat dit ten laatste gebeurt binnen de twee weken volgend op het einde van de opzegperiode. Het kan ook vroeger. Doet u dit niet, dan zult u door de ontslagen werknemer in gebreke gesteld worden en stelt u zich bloot aan financiële sancties van de RVA.
  • Op de C4 “generatiepact”  vult u bij naam outplacementkantoor de naam van het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector in. De datum van begin van de begeleiding delen wij zelf meteen aan de betrokken werknemer mee.

Verplichtingen van de werknemer:

De ontslagen werknemer moet binnen de maand na ontvangst van aanbod het volledig ingevulde formulier naar het Sociaal Fonds terugsturen, per post, fax of e-mail naar het opgegeven adres, faxnummer of e-mailadres.  Het is belangrijk dat dit correct en tijdig gebeurt, anders stelt hij zich bloot aan sancties van de RVA (schorsing van 4 tot 25 weken).  Na ontvangst van die bevestiging , nemen wij zelf contact op met de ex-werknemer om de begeleiding praktisch te regelen. Vanzelfsprekend gebeurt dit volgens de in de wet voorziene bepalingen. De werknemer wordt hierbij ook correct geïnformeerd over zijn rechten en plichten. 

BELANGRIJK: werknemers die wettelijk gesproken geen recht zouden hebben op outplacement, maar toch begeleid wensen te worden, kunnen hiervoor ook bij het Sociaal Fonds terecht. Zij nemen daarvoor contact op de outplacementconsultant van hun regio

Bijkomende informatie